Ипотечен кредит

Фиксинг на БНБ за деня

 

 

Видове ипотечни кредити

Ипотечен кредит за покупка

Ипотечен кредит за ремонт и довършителни работи

Ипотечен кредит за строителство

Ипотечен кредит за рефинансиране

Нецелеви ипотечен кредит

Ипотечни кредити за българи живеещи и работещи в чужбина

Ипотечен кредит за покупка 

Кредит за покупка на имот (апартамент, къща, офис, магазин, поземлен имот и др.). При този вид кредит може да предоставите като обезпечение (да ипотекирате) в полза на банката, както имота предмет на покупката, така и друг ваш имот или такъв - на трети лица. Достатъчно условие е имотът да е приемлив за банката кредитор.
Обект на покупка може да бъде вече построен имот, или такъв, който е в процес на изграждане. Различните банки имат различни изисквания по отношение на предоставяното обезпечение.

Ипотечен кредит за ремонт и довършителни работи 

При този вид кредит се ипотекира имот (може и собственост на трети лица) приемлив за банката. Средствата от този кредит се използват целево за ремонт на стар или за довършване на новопостроен имот. Характерното при този вид кредит, е че често отпускането на средствата става на траншове, според предварително подготвен план за ремонтните или довършителните дейности.
Повечето банки съблюдават за целевото разходване на средствата, като изискват разходооправдателни документи - фактури или договори с изпълнителя на ремонта; изготвяне на количествено стойностна сметка.

Ипотечен кредит за строителство 

Този вид кредити касае строителството на еднофамилни къщи. Можете да получите този кредит независимо дали сам ще изпълните строителните дейности или ще  ги възложите на фирма изпълнител.
Обикновено отпускането на средствата при този вид кредит става на отделни траншове. Тези траншове зависят от това как е заложено разходването на средствата според предварително изготвената и представена на банката проектно сметна документация.

Ипотечен кредит за рефинансиране 

Развитието на банковия пазар води до чести промени в лихвените условия на различните банки. Ето защо параметрите по съществуващите Ваши кредити не винаги са най-конкурентните на пазара. Кредитът за рефинансиране Ви предлага възможност да спестите от разходите си по текущи кредити. Рефинансирането може да бъде както вътрешно - в рамките една банка, така и между две отделни банки. Рефинансирането е чудесен инструмент за окрупняване на множество малки кредити в един по-голям, при това за по-дълъг срок и с по-малки и безрискови вноски.

Нецелеви ипотечен кредит 

Нецелевите ипотечни кредити, наричани още потребителските кредити с ипотека, или универсални ипотечни кредити са кредити, при които банките, както и при целевите кредити учредявт ипотека в своя полза. Предимството тук е че не съблюдават за целевото разходване на средствата (няма изискване за представяне на фактури, договори и др.). Лихвените равнища при този вид кредити са по-високи в сравнение с целевите ипотечни кредити.
Този вид кредити се използва главно за покриване на текущи нужди. По отношение на параметрите при нецелевите ипотечни кредити, обикновено те са с по-кратък срок на изплащане в сравнение с целевите. При тези кредити банките отпускат под формата на кредит по-малък процент от оценката на обезпечението в сравнение с целевите кредити.

Ипотечни кредити за българи живеещи и работещи в чужбина 

Тези кредити по своята същност не се различават особено от стандартния ипотечен кредит за български граждани, работещи и живеещи в България. Процентът  на финансиране от оценката на имота, обект на обезпечение при този вид кредити е по-нисък. Обикновено банките изискват и по-голям процент на самоучастие в сделката, както и блокирането на от една до три месечни вноски по кредита, като допълнителна гаранция.


ЗА НАС | УСЛУГИ | КРЕДИТИ | ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ | ЗА КОНТАКТ